artykuły w czasopismach i wydawnictwach książkowych oraz rozdziały w monografiach

1.
Ikonografia cesarza Rudolfa II (1576–1612) w nowożytnej sztuce Śląska, „Dzieła i Interpretacje”, 1 (1993), s. 27–63 + 65 il.;
więcej informacji »
2.
Pierwsza protestancka ambona kościoła św. Barbary we Wrocławiu, „Dzieła i Interpretacje”, 3 (1995), s. 81–85 + 2 il. [ISBN 83–903110–0–3];
więcej informacji »
3.
Przygoda pewnych emblematów, czyli rzecz o destrukcji wzorca, „Dzieła i Interpretacje”, 4 (1996), s. 171–181 + 21 il. [ISBN 83–903110–1–1];
więcej informacji »
4.
Epitafium Mikołaja Rehdigera w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu, [w:] Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Zlata, Wrocław 1996 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 1826, Historia Sztuki X), s. 179–200 + 14 il. [ISBN 83–229–1469–5];
więcej informacji »
5.
Kościół katolicki czasów kontrreformacji – oprawa literacka. Legnickie Pole – Brzeg Dolny – Krzeszów – Brzeg, [w:] Krzeszów uświęcony Łaską. Pod red. Henryka Dziurli i Kazimierza Bobowskiego, Wrocław 1997, s. 171–185 + 10 il. [ISBN 83–229–1275–7];
więcej informacji »
6.
Śląskie castra doloris cesarza Leopolda I. Przyczynek do ikonografii władcy i gloryfikacji panującego, [w:] O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Red. Bogusław Czechowicz i Arkadiusz Dobrzyniecki. Materiały z sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 25–26 października 1996 r., Wrocław 1997, s. 105–146 + 17 il. [ISBN 83–905667–7–X];
więcej informacji »
7.
Eine unbekannte Beschreibung der Dreifaltigkeitskirche in Rothsürben, entstanden zu Anfang des 17. Jahrhunderts, [w:] Zur Literatur und Kultur Schlesiens in der Frühen Neuzeit aus der interdisziplinären Sicht. Tagungsband. Hrsg. von Mirosława Czarnecka, Wrocław 1998 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 1968), s. 137–152 + 10 il. [ISBN 83–2291705–8];
więcej informacji »
8.
Obraz Bartłomieja Strobla Mł. „Ukamienowanie Św. Szczepana” – próba odczytania treści i funkcji dzieła, [w:] Nobile Claret Opus. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczysławowi Zlatowi, Wrocław 1998 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 2016, Historia Sztuki XIII), s. 308–317 + 5 il. [ISBN 83–229–1699–X];
więcej informacji »
9.
Krótka historia „powinowatych w Sławie i w Cnocie” – czyli artyści wrocławscy XVII wieku od Walthera do Willmanna, [w:] Prawda i Twórczość. Pod red. Mateusza Kapustki. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki – Wrocław 1998, s. 55–84 + 4 il. [ISBN 83–903110–2–X];
więcej informacji »
10.
Związki artystyczne pomiędzy Pragą i Wrocławiem na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Wrocław i Śląsk w Koronie Czeskiej w XIV–XVI wieku. Materiały XVII Forum Krajoznawstwa Dolnośląskiego (= „Wędrowiec. Wrocławskie Zeszyty Krajoznawcze”, nr 3–4, Wrocław 1998), s. 59–76 + 6 il. [ISSN 1428–7838];
więcej informacji »
11.
Between the Avant-garde and the Tradition: A piece about artistic ties between Prague and Wrocław around year 1600, [w:] Rudolf II, Prague and the World. Papers from the International Conference Prague, 2–4 September, 1997. Edited by Lubomir Konečný with Beket Bukovinská and Ivan Muchka, Prague 1998, s. 134–144 + 10 il. [ISBN 80–902279–9–6];
więcej informacji »
12.
Wrocławska racja stanu. Ratusz wrocławski w czasach habsburskich (1526–1741). Cz. I, [w:] Wrocławski Rynek. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne we Wrocławiu w dniach 22–24 października 1998 r. Pod red. Marzeny Smolak, Muzeum Historyczne – Wrocław 1999, s. 45–76 + 39 il. [ISBN 83–911846–0–9];
więcej informacji »
13.
„Gdańszczanin we Wrocławiu”. Czy można mówić o ekspozyturze sztuki gdańskiej we Wrocławiu na przełomie XVI i XVII wieku?, „Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, r. 6, Gdańsk 1997 (1999) (Materiały konferencji naukowych zorganizowanych w dniach 30 sierpnia 1997 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i 6 grudnia 1997 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku na zakończenie wystawy Aurea Porta Rzeczypospolitej), s. 89–126 + 26 il. [ISSN 1234–1533];
więcej informacji »
14.
Philip Sauerland – zapomniany malarz gdańskiego i wrocławskiego baroku, „Porta Aurea. Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, r. 6, Gdańsk 1997 (1999) (Materiały konferencji naukowych zorganizowanych w dniach 30 sierpnia 1997 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i 6 grudnia 1997 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku na zakończenie wystawy Aurea Porta Rzeczypospolitej), s. 127–146 + 13 il. [ISSN 1234–1533];
więcej informacji »
15.
„Ostatnia Wieczerza” z 1537 roku – zaginiony obraz z wrocławskiego Ratusza, [w:] Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wrocław, listopad 1999. Redaktor naukowy tomu Jan Harasimowicz, Warszawa 2000, s. 131–144 + 1 il. [ISBN 83–88341–01–4];
więcej informacji »
16.
Śmierć w służbie ikonografii, [w:] I Międzynarodowa Konferencja „Człowiek i środowisko w Sudetach”. Pod red. Marii Boguszewicz, Artura Boguszewicza, Donaty Wiśniewskiej, Wrocław 2000 (Materiały konferencji zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Studiów Ochrony Środowiska Kulturowego we Wrocławiu, Katedrę Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedrę Etnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 12–14 listopada 1998), s. 401–424 + 14 il. [ISBN 983–86334–33–9];
więcej informacji »
17.
Renesans, [w:] Op Nederlandse manier. Inspiracje niderlandzkie w sztuce śląskiej XV–XVIII wieku. Oprac. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł i Piotr Oszczanowski, Katalog wystawy. Muzeum Miedzi w Legnicy, maj–lipiec 2001, Legnica 2001, s. 29–40 [ISBN 83–88155–10–5];
więcej informacji »
18.
Náhrobek Melchiora z Redernu – pomník křestanského rytíře, [w:] Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia uskutečnĕného v Muzeu mĕsta Ústí nad Labem 25.–26. Listopadu 1999. Uspořádali Michaela Hrubá a Petr Hrubý, albis international – Ústí nad Labem 2001, s. 139–189 + 20 il. [ISBN 80–86067–52–1];
więcej informacji »
19.
Davida Heidenreicha rysunkowy „modus faciendi”, [w:] Disegno – rysunek u źródeł sztuki nowożytnej. Materiały sesji naukowej w Toruniu 26–27 X 2000. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza J. Żuchowskiego i Sebastiana Dudzika, Toruń 2001 („Sztuka i kultura. Materiały z sesji naukowych”, t. 2), s. 175–209 + 32 il. [ISBN 83–231–1355–6];
więcej informacji »
20.
Prague Goes to Wrocław: Two Notes on Artistic Contacts between the Capital of Silesia and Prague around 1600, „Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umĕni a kultury doby Rudolfa II. / Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II”, 2 (2002), s. 54–57 + 4 il. [ISSN 1213–5372];
więcej informacji »
21.
Figura św. Krzysztofa w podporze ambony kościoła zamkowego w Oleśnicy – przyczynek do symboliki władzy doczesnej, [w:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Poznań 2002 (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, t. 32 we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim), s. 135–145 + 5 il. [ISSN 0079–466X; ISBN 83–7063–347–1];
więcej informacji »
22.
Między Waltherem a Willmannem. Malarstwo Wrocławia 1 połowy XVII w., [w:] Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku. Pod red. Andrzeja Kozieła i Beaty Lejman, Wrocław 2002, s. 123–135 + 9 il. [ISBN 83–88649–51–5];
więcej informacji »
23.
Kwestia wyboru. Dzieło sztuki jako źródło wiedzy o człowieku, [w:] Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. Pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego, Wrocław 2002 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 2478, Historia CLXI), s. 87–109 + 17 il. [ISSN 0239–6661; ISSN 0524–4498; ISBN 83–229–2373–2];
więcej informacji »
24.
Wrocławskie epitafium Uthmannów – rzecz o „nideralndyzmie wyuczonym”, [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych. Pod red. Mateusza Kapustki, Andrzeja Kozieła i Piotra Oszczanowskiego, Wrocław 2003 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 2508, Historia Sztuki XVII), s. 203–216 + 10 il. [ISSN 0239–6661; ISSN 0860–4746; ISBN 82–229–2363–5];
więcej informacji »
25.
(razem z Bożeną Steinborn) Aneks. Spis rycin użytych w obrazach śląskich od XVI do połowy XVII wieku, [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych. Pod red. Mateusza Kapustki, Andrzeja Kozieła i Piotra Oszczanowskiego, Wrocław 2003 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 2508, Historia Sztuki XVII), s. 63–79 [ISSN 0239–6661; ISSN 0860–4746; ISBN 82–229–2363–5];
więcej informacji »
26.
Johann Sigismund von Haunold (1634–1711) – mecenas i kolekcjoner, [w:] Mieszczaństwo wrocławskie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miejskie Wrocławia w dniach 7–9 grudnia 2000 r. Pod red. Haliny Okólskiej, Muzeum Miejskie Wrocławia – Wrocław 2003, s. 240–258 + 26 il. [ISBN 83–917909–5–9];
więcej informacji »
27.
Związki artystyczne pomiędzy Świdnicą i Wrocławiem w czasach renesansu i manieryzmu. Wybrane zagadnienia, [w:] Dziedzictwo artystyczne Świdnicy. Materiały sesji naukowej odbytej w dniu 2.06. 2000 r., zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy oraz Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej. Pod red. Bogusława Czechowicza, Wrocław–Świdnica 2003, s. 101–132 + 25 il. [ISBN 83–919173–0–4];
więcej informacji »
28.
Rodzina Götzów – z historii wrocławskiego ludwisarstwa. Wstęp do badań, [w:] Ludwisarstwo w Polsce. Materiały z III Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w dniach 8–9. 11. 2002 r., Muzeum Okręgowe w Toruniu – Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń 2003, s. 75–87 [ISBN 83–87083–51–8];
więcej informacji »
29.
Śląskie Kościoły Łaski – pomiędzy wiernością Bogu i sumieniu a lojalnością wobec władzy doczesnej, [w:] Agresorzy – Obrońcy. Obecność szwedzka w Europie Środkowej w XVII–XVIII wieku. Katalog wystawy pod red. Arkadiusza Dobrzynieckiego i Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Polskie Towarzystwo Badań Reformacji Oddział we Wrocławiu – Wrocław 2003, s. 27–36 + 9 il. [ISBN 83–88649–66–3];
więcej informacji »
30.
Kolumna Trójcy Świętej i kościół wrocławskich Bonifratrów, [w:] Centrum i peryferia. Materiały Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej listopad 1999. Pod red. Aleksandry Lipińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław 2003, s. 79–101 + 7 il. [ISBN 83–229–2427–5; ISSN 0239–6661];
więcej informacji »
31.
Wrocławski ogród Laurentiusa Scholtza St. (1552–1599) – sceneria spotkań elity intelektualnej końca XVI wieku, [w:] Śląska Republika uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská vĕdecká obec. Vol. 1. Red./hg. v./red. Marek Hałub i Anna Mańko-Matysiak, Oficyna Wydawnicza ATUT / Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe – Wrocław 2004, s. 98–145 + 30 il. [ISBN 83–89247–64–X];
więcej informacji »
32.
Alchemicy, malarze, poeci i politycy. Ślązacy na dworze cesarza Rudolfa II, [w:] Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. Literatura – język – kultura. Red. naukowa Zofia Tarajło-Lipowska i Jacek Malicki, Oficyna Wydawnicza ATUT / Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe – Wrocław 2004, s. 272–289 + 20 il. [ISBN 83–89247–61–5];
więcej informacji »
33.
Opowieść o „brzemiennym” aniele. Glosa do związków artystycznych pomiędzy Śląskiem i Wielkopolską w dobie nowożytnej, [w:] Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Pod red. Aleksandra Jankowskiego i Andrzeja Klondera, Bydgoszcz 2004, s. 297–313 + 11 il. [ISBN 83–7096–518–0];
więcej informacji »
34.
Ein vergessenses Fürstenmausoleum in Schlesien, [w:] Amator Scientiae. Festschrift für Dr. Peter Ohr, hrsg. von Rainer Sachs, Breslau 2004 („Ratsarchiv der Stadt Görlitz & Deutsch-Polnisches Zentrum zur Erforschung des schlesischen Kulturerbes der Polnischen Kunsthistorikerverbands in Breslau”, Wissenschafftliche Serie Bd. 2), s. 87–99 + 16 il. [ISBN 83–919173–2–0];
więcej informacji »
35.
Silesians at the court of the Emperor Rudolph II, „Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umĕni a kultury doby Rudolfa II. / Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II”, 4 (2004), s. 3–16 + 9 il. [ISBN 80–903230–7–3];
więcej informacji »
36.
Kazania konsekracyjne śląskich ambon luterańskich jako źródło wiedzy historyka sztuki, [w:] Ad fontes. O naturze źródła historycznego. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Lubawka, 22–25 maja 2002 r. Pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego, Wrocław 2004 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 2675, Historia CLXX), s. 169–199 + 9 il. [ISBN 83–229–2554–9];
więcej informacji »
37.
Johann Baptista Paravicinius aus Basel (1634–ca. 1676). Kupferstecher deutscher Verlage, [w:] Ta Szwajcaria to nie Szwajcaria. Studia nad kulturową tożsamością narodu. Red. Marek Hałub, Dariusz Komorowski, Ulrich Stadtler, Wrocław 2004 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 2658), s. 233–296 + 16 il. [ISBN 83–229–2538–7; ISSN 0239–6661];
więcej informacji »
38.
„Sąd Ostateczny” Antoniego Moellera w gdańskim Dworze Artusa. Uwagi, [w:] Dwór Artusa. Sztuka i sztuka konserwacji. Red. Teresa Grzybkowska i Jolanta Talbierska, Warszawa–Gdańsk 2004, s. 159–166 + 12 il. [ISBN 83–86527–07–2];
więcej informacji »
39.
Hans Hoffmann – legenda wrocławskiego rzeźbiarza doby manieryzmu, [w:] „Nie ma jak w domu”. O Wrocławiu ... Dla dr. Macieja Łagiewskiego Dyrektora Muzeum Miejskiego w 50. rocznicę urodzin. Praca zbiorowa pod red. Beaty Wrońskiej-Cupiał we współpracy z Małgorzatą Bruder i Ewą Rubaniuk, Muzeum Miejskie Wrocławia – Wrocław 2005, s. 46–67 + 8 il. [ISBN 83–89551–17–9];
więcej informacji »
40.
Hans Vredeman de Vries and Silesian Art in the Age of Mannerism, [w:] Hans Vredeman de Vries und die Folgen. Ergebnisse des in Kooperation mit dem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska durchgeführten internationalen Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (30. Januar bis 1. Februar 2004). Hrsg. von Heiner Borggrefe und Vera Lüpkes, Jonas Verlag – Marburg 2005 („Studien zur Kultur der Renasissance”, Bd. 3, hrsg. von Weserrenaissance-Museum Schloß Brake von Heiner Borggrefe, Fiona Healy), s. 65–74 + 8 il. [ISBN 3–89445–3334–6];
więcej informacji »
41.
Sztuka rudolfińska – fenomen zjawiska, [w:] Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Wybór ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pod red. Arkadiusza Dobrzynieckiego i Piotra Oszczanowskiego. Katalog wystawy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 4.11. 2005–15.01. 2006, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wrocław 2005, s. 8–12 + 3 il. [ISBN 83–922793–1–X];
więcej informacji »
42.
(z Arkadiuszem Dobrzynieckim i Stanisławem Kozakiem) Rysunek i grafika rudolfińska w zbiorach Ossolineum, [w:] Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Wystawa ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pod red. Arkadiusza Dobrzynieckiego i Piotra Oszczanowskiego. Katalog wystawy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 4.11. 2005–15.01. 2006, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wrocław 2005, s. 13–25 [ISBN 83–922793–1–X];
więcej informacji »
43.
(z Arkadiuszem Dobrzynieckim i Stanisławem Kozakiem) Katalog rysunków i rycin, [w:] Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Wystawa ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pod red. Arkadiusza Dobrzynieckiego i Piotra Oszczanowskiego. Katalog wystawy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 4.11. 2005–15.01. 2006, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wrocław 2005, s. 26–153 + 104 il. [ISBN 83–922793–1–X];
więcej informacji »
44.
Alegoria Bartholomäusa Sprangera ze zbiorów Ossolineum – próba interpretacji, [w:] Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Wystawa ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pod red. Arkadiusza Dobrzynieckiego i Piotra Oszczanowskiego. Katalog wystawy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 4.11. 2005–15.01. 2006, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wrocław 2005, s. 189–201 + 14 il. [ISBN 83–922793–1–X];
więcej informacji »
45.
Quattuor Europae Nationes – przyczynek do kariery sadelerowskich wzorców graficznych, [w:] Magni nominis umbra. Rysunek i grafika z kręgu mecenatu cesarskiego w Pradze i Wiedniu na przełomie XVI i XVII w. Wystawa ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pod red. Arkadiusza Dobrzynieckiego i Piotra Oszczanowskiego. Katalog wystawy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 4.11. 2005–15.01. 2006, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wrocław 2005, s. 202–215 + 11 il. [ISBN 83–922793–1–X];
więcej informacji »
46.
Vroom, Hendricksz. i Hendrik – niderlandzcy artyści w Gdańsku w 2. połowie XVI w., [w:] Niderlandzcy artyści w Gdańsku w czasach Hansa Vredemana de Vries. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Weserrenaissance-Museum Schloß Brake Lemgo, Ratusz Głównego Miasta, Gdańsk 20–21 listopada 2003 r., opracowanie red. Małgorzata Danielewicz i Małgorzata Ruszkowska-Macur, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska – Weserrenaissance-Museum Schloß Brake Lemgo 2006, s. 51–58 [ISBN 83–921441–1–2]
Vroom, Hendricksz. and Hendrik – the Dutch artists in Gdańsk in the second half of the 16th century, [w:] Netherlandish Artists in Gdańsk in the Time of Hans Vredeman de Vries, Material from the conference organized by Museum of the History of the City of Gdańsk and Weserrenaissance-Museum Schloß Brake Lemgo, Main City Town Hall Gdańsk 20–21 November 2003, edit. by Małgorzata Ruszkowska-Macur, Betty Przybylska, Janusz Pultyn, Museum of the History of the City of Gdańsk – Weserrenaissance-Museum Schloß Brake Lemgo, s. 51–58 [ISBN 83–921441–2–0]
więcej informacji »
47.
Artysta – erudyta. Imitatio, contaminatio, aemulatio na przykładzie wrocławskiej rzeźby późnorenesansowej i manierytstycznej, [w:] Śląska Republika Uczonych – Schlesische Gelehrtenrepublik – Slezská vĕdecká obec, vol. 2, red./hg.v./red. Marek Hałub & Anna Mańko-Matysiak, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe / Wrocław 2006, s. 53–95 + 21 il. [ISSN 1733–2699 & ISBN 83–7432–124–5 & ISBN 3–934038–59–X]
więcej informacji »
48.
The Art Collection at the Garden of Laurentius Scholtz the Elder in Wroclaw, „Studia Rudolphina. Bulletin Centra pro výzkum umĕni a kultury doby Rudolfa II. / Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II”, 6 (2006), s. 36–44 + 5 il. [ISBN 80–86890–06–6];
więcej informacji »
49.
W blasku rudolfińskiej Pragi / V záři rudolfínské Prahy, [w:] Śląsk – perła w Koronie Czeskiej / Slezsko – perla v České Koruně. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech / Tři období rozkvětu uměleckých vztazhů Slezska a Čech, katalog wystawy w Muzeum Miedzi w Legnicy [Akademia Rycerska, 6 5 2006–8 10 2006] i w Národní galerie v Praze [Valdštejnská jízdárna, 17 11 2006–8 4 2007], red. Andrzej Niedzielenko, Vit Vlnas, Praha 2006, s. 155–169 + 10 il. [ISBN 80–7035–336–8] [4 wersje językowe: polska, czeska, niemiecka i angielska]
więcej informacji »
50.
„Szwedzka Sień” we Wrocławiu, czyli „dyskretna” apoteoza Gustawa II Adolfa, [w:] Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową / On the Opposite Sides of the Baltic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countrise, red. naukowa Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki, Wydawnictwo Via Nova – Wrocław 2006, s. 69–85 + 20 il. [ISBN 83–60544–050 & ISBN 978–83–60544–05–1];
więcej informacji »
51.
Początki grafiki renesansowej na Śląsku, [w:] Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia. Materiały z sesji zorganizowanej przez Bibliotekę Kórnicką Polskiej Akademii Nauk, Kórnik–Poznań 8–10 czerwca 2006 r., red. Małgorzata Anna Quinkenstein, Kórnik 2007, s. 35–72 + 49 il. [ISBN 978–83–852–13–49–9]
więcej informacji »
52.
Złotnicy wrocławscy – elita nowożytnego miasta, [w:] Wrocławski Skarb z Bremy, red. Maciej Łagiewski, Piotr Oszczanowski, Jan J. Trzynadlowski, Muzeum Miejskie Wrocławia – Wrocław 2007, s. 37–105 + 105 il. [ISBN 978–83–89551–41–2]; Die Breslauer Goldschmiede – die Elite der frühneuzeitlichen Stadt, [w:] Der Breslauer Schatz aus Bremen, hrsg. von Maciej Łagiewski, Piotr Oszczanowski, Jan J. Trzynadlowski, Sädtisches Museum Breslau – Wrocław 2008, s. 37–106 + 110 il. [ISBN 978–83–89551–51–1];
więcej informacji »
53.
Wrocławski Skarb z Bremy – katalog i omówienia. Złotnictwo manierystyczne i wczesnobarokowe (ok. 1580–1660), [w:] Wrocławski Skarb z Bremy, red. Maciej Łagiewski, Piotr Oszczanowski, Jan J. Trzynadlowski, Muzeum Miejskie Wrocławia – Wrocław 2007 [ISBN 978–83–89551–41–2], s. 107–203 + 143 il.; Der Breslauer Schatz aus Bremen – Katalog und Besprechungen. Die Goldschmiede des Manierismus und des Frühbarock (ca. 1580–1660), [w:] Der Breslauer Schatz aus Bremen, hrsg. von Maciej Łagiewski, Piotr Oszczanowski, Jan J. Trzynadlowski, Sädtisches Museum Breslau – Wrocław 2008 [ISBN 978–83–89551–51–1], s. 107–207 + 143 il.;
więcej informacji »
54.
Złotnictwo wrocławskie w czasach panowania cesarza Rudolfa II. Stan i perspektywy badań, [w:] Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2007 („Acta Universitatis Wratislaviensis” n° 2953, Historia Sztuki XXIV), s. 189–202 + 13 il. [ISSN 0239–6661 & ISSN 0860–4746 & ISBN 978–83–229–2862–2];
więcej informacji »
55.
„Dziękując żarliwie na kolanach Bogu i Jego cesarskiej Wysokości” – kościół Trójcy Świętej w Kamiennej Górze jako pomnik historii, sztuki i religii / „Gott aber Ew. Kaiserl. Majestät vor solche allerhöchste Gnade auf den Knieen inbrünstig würden können” – die Gnadenkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Landeshut als Denkmal von Geschichte, Kunst und Religion, [w:] Historia parafii ewangelickiej w Kamiennej Górze, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze, autor i koordynator projektu: Gabriela Zawiła, autor wstępu: Piotr Oszczanowski, Kamienna Góra 2007, s. 7–99 + 26 il. [ISBN 978–83–920573–0–7];
więcej informacji »
56.
Ikonografia cesarza Leopolda I w nowożytnej sztuce śląskiej. Addenda, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Tĕšínský muzejní sborník”, 3 (2007), s. 57–151 + 100 il. [tj. cz.–b. 36–116 & kol. 4*–24*] [ISBN 83–9222005–3–5 & ISSN 1733–9820];
więcej informacji »
57.
Nagrobek Georga III von Oppersdorff w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Głogówku – próba nowego spojrzenia, [w:] W blasku Luksemburgów, Habsburgów i Wazów. Studia nad mecenatem artystycznym panów Głogówka w XIV–XVIII wieku, pod red. Piotra Oszczanowskiego, Głogówek–Wrocław 2008, s. 99–148 + 49 il. [ISBN 978–83–916450–3–1];
więcej informacji »
58.
„Herr Bischoff ist ein geistlicher Fürst, aber kein geborner Fürst” – kilka uwag na temat mecenatu artystycznego bpa Martina von Gerstmann (1574–1585), „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 4 (10) 2008, s. 44–60 + 12 il. [ISSN 1896–4133];
więcej informacji »
59.
Gerard Hendriksz. (f 1585) i Gerhard Hendrik z Am¬sterdamu (f 1615) – z historii niderlandzkiej rzeźby manierystycznej w Gdańsku, [w:] Studia z historii sztuki nowożytnej i nowoczesnej poświęcone pamięci Prof. dr Jadwigi Puciata-Pawłowskiej – materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Komisję Historii Sztuki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruń, 6–7.12. 2002, red. Józef Poklewski, Toruń 2008 („Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, 35 (2008), s. 69–88) [ukazało się 2009 r.] [ISBN: 0208533X];
więcej informacji »
60.
Wrocław w państwie Habsburgów (Sala 4: Rada Miejska – Ratusz – Herb & Sala 5: Reformacja (idea – wierni – świątynia) & Sala 6: Humanizm – Mecenat artystyczny – Kolekcjonerstwo & Sala 7: Kontrreformacja – Cesarze habsburscy – Biskupi wrocławscy & Sala 8: Klasztory – Akademia Leopoldyńska & Sala 9: Sztuka – Rzemiosło artystyczne, [w:] 1000 lat Wrocławia. Przewodnik po wystawie, red. Maciej Łagiewski, Halina Okólska, Piotr Oszczanowski, Pałac Królewski – Wrocław – 18 kwietnia 2009, s. 48–173 + 161 il. [ISBN 978–83–89551–55–9];
[także w wersji niemieckiej: Breslau im Herrschaftsbereich der Habsburger (4. Raum: Stadtrat – Rathaus – Wappen & 5. Raum: Reformation (Idee – Gläubige – Gotteshaus) & 6. Raum: Humanismus – künstlerisches Mäzenatentum – Sammlerwesen & 7. Raum: Gegenreformation – Habsburger Kaiser – Breslauer Bischöfe & 8. Raum: Klöster – die Academia Leopoldina & 9. Raum: Kunst – Kunsthandwerk, [w:] 1000 Jahre Breslau. Führer durch die Ausstellung, hrsg. von Maciej Łagiewski, Halina Okólska, Piotr Oszczanowski, Breslauer Königsschloss – Wrocław – 18. April 2009, s. 54–181 + 161 il. [ISBN 978–83–89551–57–3];
II wydanie: Wrocław w państwie Habsburgów (Sala 4: Rada Miejska – Ratusz – Herb & Sala 5: Reformacja (idea – wierni – świątynia) & Sala 6: Humanizm – Mecenat artystyczny – Kolekcjonerstwo & Sala 7: Kontrreformacja – Cesarze habsburscy – Biskupi wrocławscy & Sala 8: Klasztory – Akademia Leopoldyńska & Sala 9: Sztuka – Rzemiosło artystyczne, [w:] 1000 lat Wrocławia. Przewodnik po wystawie, red. Maciej Łagiewski, Halina Okólska, Piotr Oszczanowski, wydanie II, zmienione i poszerzone, Pałac Królewski – Wrocław – 2011, s. 50–177 [ISBN 978–83–89551–69–6];
[także w wersji niemieckiej: Breslau im Herrschaftsbereich der Habsburger (4. Raum: Stadtrat – Rathaus – Wappen & 5. Raum: Reformation (Idee – Gläubige – Gotteshaus) & 6. Raum: Humanismus – künstlerisches Mäzenatentum – Sammlerwesen & 7. Raum: Gegenreformation – Habsburger Kaiser – Breslauer Bischöfe & 8. Raum: Klöster – die Academia Leopoldina & 9. Raum: Kunst – Kunsthandwerk, [w:] 1000 Jahre Breslau. Führer durch die Ausstellung, zweite, veränderte und erweiterte Auflage, hrsg. von Maciej Łagiewski, Halina Okólska, Piotr Oszczanowski, Breslau 2011, s. 54–183 [ISBN 978–83–89551–74–0]
więcej informacji »
61.
Śląski Graal – historia dzbana liturgicznego do Wieczerzy Pańskiej z dawnego wrocławskiego Kościoła Dworskiego, [w:] Historia u Piastów, Piastowie w historii. Z okazji trzechsetlecia śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, red. Bogusław Czechowicz, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – Brzeg 2008 (wydane w 2009 r.), s. 209–228 + 14 il. [ISBN 978–83–88945–91–5];
więcej informacji »
62.
Andreas von Hanniwaldt – szara eminencja dworu Rudolfa II, [w:] Slezsko – zemĕ Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, eds.: Helena Dáňová, Jan Klìpa, Lenka Stolárová, dìl B, Národní galerie v Praze – Praha 2008 (wydane w 2009 r.), s. 559–570 [ISBN 978–80–7035–396–7];
więcej informacji »
63.
Nowożytny sztambuch jako świadek wyborów, rozterek i … wędrówki, [w:] Kulturowe aspekty podróżowania / Kulturelle Aspekte des Reisens, red. Adam Górski, Bożena Pytel, Marta Żywicka, Świdnica 2009, s. 32–38 + il. 2 na s. 104;
więcej informacji »
64.
Der Breslauer Schatz aus Bremen – Von Werten, die kostbarer sind als pures Gold, „Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa“, Redaktion: Detlef Haberland, Jens Stüben, 17 (2009) (wydane w 2010 r.), s. 61–85 + 10 il. [ISBN 978–3–486–59219–1 & ISSN 1865–5696];
więcej informacji »
65.
Złotnictwo nowożytne w dawnym kościele i klasztorze cysterek trzebnickich (ob. kościele p.w. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi oraz klasztorze Sióstr Boromeuszek) / Neuzeutliche Goldschmidekunst in der alten Kirche und Kloster des Ordens der Zisterzienserinnen in Triebnitz (z.Z. Kirche des hl. Apostels Bartholomäus und der hl. Hedwigi sowie das Kloster der Borromäerschwestern), [w:] W hołdzie i dla chwały św. Jadwigi, Patronki Śląska. Pamięci ks. prof. Antoniego Kiełbasy SDS (1938–2010) / In Huldigung und Ehrung der Hl. Hedwig, Schutzpatronin Schlesiens. Zum Andenken an Priester Prof. Antoni Kiełbasa SDS (1938–2010), pod red. Macieja Łagiewskiego i Piotra Oszczanowskiego, Muzeum Miejskie Wrocławia – Wrocław 2010, s. 63–147 + 102 il. [ISBN 978–8389551–68–9];
więcej informacji »
66.
Dekoracja malarska i rzeźbiarska kruchty północno-zachodniej kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 3 (17) 2010, s. 39–52 + 15 il. [ISSN 1896–4133];
więcej informacji »
67.
Renesansowe i manierystyczne epitafia z kaplicy św. Materna w kościele p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, 1 (19) 2011, s. 92–111 + 23 il. [ISSN 1896–4133];
więcej informacji »
68.
Czego nie widać na obrazie M.L. Willmanna z przedstawieniem św. Jana Kapistrana?, [w:] Fides et Scientia. Wokół obrazu Michaela Leopolda Willmanna – Św. Jan Kapistran. Materiały z sympozjum naukowego z okazji jubileuszu 300-lecia dedykacji kościoła pw. św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu zorganizowanego przez Parafię pw. św. Mikołaja, Konwent Ojców Paulinów we Wrocławiu i Muzeum Miejskie Wrocławia. Pałac Królewski we Wrocławiu 22 maja 2010 r., pod red. Piotra Oszczanowskiego, Wrocław 2011, s. 97–124 + 41 il. [ISBN 978–83–89551–72–6];
więcej informacji »
69.
Mosiężne misy norymberskie ze zbiorów Biblioteki kościoła Pokoju w Świdnicy / Die Nürnberger Messingschüsselln (Taufschalen) aus den Sammlungen der Bibliothek der Friedenskirche in Schweidnitz, [w:] Piotr Oszczanowski, Dla oglądu, dla świadectwa, dla pamięci, dla znaku. Grafika w starych drukach (do 1800 r.) Biblioteki kościoła Pokoju w Świdnicy / Zum Ansehen, zum Zeugnis, zum Gedächtnis, zum Zeichen. Grafische Bestände aus der Büchersammlung (bis 18000) der Bibliothek der Friedenskirche in Schweidnitz, Świdnica 2011, s. 417–427 + 12 il. („Biblioteka cyfrowa Kościoła Pokoju w Świdnicy – cztery elektroniczne wydawnictwa” / „Digitale Bibliothek der Friedenskirche in Schweidnitz – vier elektronische Publikationen”, wyd. / Hrsg. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy / Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeinde in Schweidnitz) [e–book w ramach projektu finansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej] [ISBN 978–83–928160–5–8];
więcej informacji »
70.
Wrocławski rodowód artystyczny Jana Pfistera, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, pod red. Andrzeja Betleja, Katarzyny Brzeziny-Scheuerer i Piotra Oszczanowskiego, Wrocław 2011 („Acta Universitatis Wratislaviensis” nº 3291, Historia Sztuki XXXI), s. 85–101 + 23 il. [ISBN 978–83–229–3174–5 & ISSN 0239–6661 & ISSN 0860–4746];
więcej informacji »
71.
Śląskie Kościoły Łaski – źródła drukowane i towarzysząca im ikonografia. Pomiędzy tradycją i potrzebą dania świadectwa / Silesian Grace churches – printed sources and related iconography. Between the tradition and the need to give a testimony, [w:] Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie, pod red. Renaty Czyż, Wacława Gojniczka i Daniela Spartka, Cieszyn 2010, s. 301–327 + 29 il. [wydane w 2011; ISBN 978–83–907639–6–5];
więcej informacji »
72.
Gottfried Böhmer (1702–1758) z Kowar i Jeleniej Góry – barokowy grafik Karkonoszy / Gottfried Böhmer (1702–1758) aus Schmiedeberg und Hirschberg – der Barockgrafikers des Riesengebirges, [w:] Cuius regio, eius religio. Trzechsetna rocznica powstania kościołów Łaski na Śląsku / 300. Jahrestag des Bestehens der Gnadenkirchen in Schlesien, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze & Parafia Ewangelicko-Augsburska kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, pod redakcją naukową Piotra Oszczanowskiego, Jelenia Góra 2011, s. 219–264 + 19 il. czarnobiałych + 5 il. kolorowych [ISBN 978–83–89480–27–9];
więcej informacji »
73.
O treściach humanistycznych wrocławskiego Szermierza. Profesorowi Pawłowi Banasiowi do sztambucha, [w:] Nie tylko o pocztówkach. Szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi, red. Stefan Bednarek, Jacek Jackowski, Warszawa-Wrocław 2011, s. 75–82, il. 20 [ISBN 978–83–909127–3–8];
więcej informacji »
74.
Śląskie losy kolekcji dzieł sztuki Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny (1667–1695), „Roczniki Sztuki Śląskiej”, 20 (2011), s. 183–222 + 49 il. [ISSN 0557–2231];
więcej informacji »